Som är antytt ovan så har massagerörelsen sedan Simeon Pressels bortgång delat upp sig i två strömmar, som till att börja med nästan förlorade varandra ur sikte helt, och som till och med har lett till motsatser mellan varandra. Lies Pressel samlade varje år sina elever till ett massagemöte på Quellhof. Paret Werthmann organiserade, också årligen, möten på Schwäbische Alb och senare i Kassel. På detta sätt kunde massörerna uppleva ett slags samarbete. Men centrifugalkraften dominerade under dessa år. Ungefär 1998 försökte man sig på ett möte mellan Lies Pressel och Gretl Stritzel, med hjälp av moderatorer. Båda kvinnorna led av att de under sin livstid inte lyckades att överbrygga motsättningarna.

Från och med 2007 har Lies Pressel och Dorothea Friemel på nytt försökt att mötas för dialog, för att klara upp vad som är gemensamt och vad som skiljer, och att arbeta på en fruktbar vidareutveckling. Till att börja med modererade Elma och Jülia Pressel. Sedan träffades denna lilla grupp år 2012 med Dr. med. Michaela Glöckler vid Goetheanum/Schweiz, och fick där en tydlig uppgift, nämligen att arbeta upp rörelsens historia (muntligen och skriftligen) och att grunda ett yrkesförbund för de tyska massörerna.

Upparbetningen av historien är ännu inte helt avslutad, men är ändå till största delen avklarad, genom mötena som hölls en gång per år, med en växande skara deltagare.

Elma Pressel arbetar som koordinator för de antroposofiska kroppsterapierna vid Goetheanum sedan 2013, mitt i centrum av de aktiviteter som vill gestalta antroposofiska terapier på ett gemensamt, internationellt förbindande sätt, så att det blir tydligt för omgivningen och frihetligt för de utövande.

Den 17 maj 2014 grundades Yrkesförbundet för Massage enligt Dr. Simeon Pressel, som en registrerad förening med säte i Kassel.

De senaste åren har massörer på konferenser vid Goetheanum vid upprepade tillfällen övat och visat ett kollegialt samarbete i jämförande arbetsgrupper; dels har terapeuter mötts inom Massage enligt Dr. Simeon Pressel, och dels har de samarbetat med kollegor från andra terapimetoder.

Jülia Pressel har sökt upp patienter och kursdeltagare från Simeon Pressels dagar och frågat dem angående deras minnen och intryck. Hon har skrivit ner vad de har berättat om Simeon Pressel som människa, läkare, terapeut, massör och lärare.

Den 14 september 2017 blev Massagen enligt Dr. Simeon Pressel erkänd som en antroposofisk terapimetod genom den Medicinska Sektionen vid Goetheanum.

En förteckning över massörer, deras emailadresser och bostadsorter byggs upp.

De årliga massagemötena organiseras numera gemensamt, på så vis att man träffas vartannat år i Kassel eller Loheland, och vartannat år på Quellhof, för en arbetshelg vars syfte är fortbildning, möten och inspiration. Massörerna från de olika skolorna upplever här varandra  allt mer och lär av varandra.

En ansvarskrets har bildats med företrädare från de olika skolorna. Med hjälp av Martin Bachers moderation (Simeon Pressels syskonbarn och företagskonsult) har denna krets utarbetat ett utkast till en ledstjärna för massagerörelsen. Detta utkast bearbetas gemensamt med alla kollegor som kan nås via internet och/eller som deltar på årsmötena, och vi räknar med att denna ledstjärna får sin slutgiltiga form under 2019.

Under 2018 har tolv lärare, under moderation av Thorsten Hartmann, börjat att utveckla en kursplan (”Rahmencurricculum”) för fortbildningen inom Massage enligt Dr. Simeon Pressel. Meningen är att denna kursplan ska kunna erkännas av alla skolor, internationellt, och ge fortbildningen en förbindande ram, samtidigt som lärarna så långt som möjligt behåller sin frihet. Detta projekt är ännu inte klart, men det syns redan nu att det finns en stark gemensam anda som vill leda denna rörelse till att läka ihop. Detta ger deltagarna en överraskande glädje i samarbetet. Förhoppning för framtiden kommer här till uttryck.